O Firme Dualcom

Spoločnosť DUALCOM, s.r.o. je výrobno-obchodná spoločnosť zaoberajúca sa výrobou protipožiarnych náterov, školiacou, poradenskou a obchodnou činnosťou v oblasti náterových hmôt.

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je výroba náterov určených pre zvýšenie požiarnej odolnosti stavebných konštrukcií s obchodným označením PYROSTOP. Tieto produkty sú určené na protipožiarnu ochranu oceľových konštrukcií, elektrických káblov a káblových prestupov. Ich používanie v stavebnej praxi sa datuje už viac ako sedemnásť rokov, počas ktorých došlo k ich viacerým inováciám v súlade s požiadavkami technickej legislatívy a stavebnej praxe. Uplatnenie našli naše produkty na významných priemyselných a občianskych stavbách na Slovensku a v Českej republike.

Spoločnosť DUALCOM, s.r.o. dodáva svoje výrobky na slovenský stavebný trh formou predaja zo svojej výrobnej prevádzky nachádzajúcej sa v Priemyselnom parku Kechnec. V českej republike predaj zabezpečujeme prostredníctvom obchodného zastúpenia firmy IZOSTAV CZ, spol. s r.o., Ruda nad Moravou.

Pre komplexné riešenie ochrany stavebných konštrukcií protipožiarnymi nátermi spoločnosť DUALCOM, s.r.o. zabezpečuje dimenzovanie náterov podľa konkrétnych požiadaviek projektu, konzultácie a odborné zaškolenie firiem, ktoré realizujú protipožiarne náterové systémy. V súlade s požiadavkami legislatívy spoločnosť preukazuje vlastnosti všetkých produktov platnými certifikátmi.

Identifikačné údaje spoločnosti

Obchodný názov: DUALCOM, s.r.o.

Sídlo: 044 58 Kechnec 274

Výrobná prevádzka: Priemyselný park Kechnec - Hala EVANS

IČO: 43790950

DIČ: SK2022470802

Registrácia: OR OS Košice I, Oddiel Sro, Vložka č. 20597/V